Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Tweakwise als product van de besloten vennootschap Netivity Internet Software B.V. (KVK 05073885) gevestigd te (8042PB) Zwolle aan het adres Punterweg 2;
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Tweakwise de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden of leveren van producten;
  3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Tweakwise zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde diensten en/of goederen van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de opdrachtgever te leveren;
  4. Dienst: Tweakwise stelt en houdt via de Programmatuur een intelligente tool beschikbaar voor opdrachtgever die het gepersonaliseerd zoeken, navigeren, merchandisen (ranken/sorteren, productrecommendations) in e-commerce websites optimaliseert.
  5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
  6. Programmatuur: de SaaS-applicatie van Tweakwise.
  7. Content: Gegevens van licentienemer waarmee de databases van Tweakwise worden gevuld.
  8. Productieomgeving: De versie van de web applicatie (waarin de Tweakwise is geïntegreerd) die daadwerkelijk door bezoekers van de website/shop wordt gebruikt.
  9. Product: Het artikel dat via de website/shop door een bezoeker besteld kan worden.
  10. Licentie Software: Licentiegebruik van een Tweakwise.com standaardsoftware product. Het betreft standaardsoftware die door licentiegever als een SAAS (Software As A Service) via internet ter beschikking wordt gesteld aan licentienemer en bedoeld is voor integratie- en toepassing in een Webapplicatie.
  11. Tweakwise: licentiesoftware voor het optimaliseren en beheren van de zoek-, navigatie- en sorteerfunctie van een Webapplicatie
  12. Implementatie Partij licentienemer: internet bedrijf of eigen Webdevelopers van licentienemer, verantwoordelijk voor de realisatie en/of onderhoud van de Webapplicatie waarin licentiesoftware van licentiegever moet worden geïntegreerd.
  13. Hosting: Zorgen dat Licentie Software door anderen kunnen worden aangeroepen en zijn te gebruiken voor het, door licentienemer, beoogde doel.
  14. Support Level: De mate waarin ondersteuning wordt verleend bij problemen rondom het functioneren en beschikbaarheid van de licentiesoftware.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Tweakwise diensten en/of goederen van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de opdrachtgever levert.
  2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in dat geval met elkaar in overleg met het doel om andere afspraken te maken over de nietige of vernietigde bepaling.
 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen en uitingen van Tweakwise zijn vrijblijvend, tenzij Tweakwise uitdrukkelijk anders heeft verklaard. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, waarop Tweakwise haar aanbieding heeft gebaseerd. Tweakwise is niet aansprakelijk indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  2. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening of instemming anderszins van de aanbieding en/of offerte. De opdracht wordt in ieder geval geacht te zijn tot stand gekomen in de volgende gevallen:
   1. bij accordering per e-mail door of namens opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte;
   2. ondertekening van de offerte of overeenkomst door of namens opdrachtgever;
   3. in geval van bestellingen een door de opdrachtgever ingestuurde opdrachtbon, brief, fax of e-mail;
   4. indien Tweakwise met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
  3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, prijzen e.d. opgenomen in documenten van Tweakwise gelden slechts bij benadering. Wijzigingen in de opdracht zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  4. In geval van meerwerk zal opdrachtgever Tweakwise een afzonderlijke opdracht moeten verstrekken. Tweakwise heeft het recht om deze afzonderlijke opdracht te weigeren.
 4. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn in euro’s. De opdrachtgever dient betalingen in euro’s te voldoen.
  2. Aan een door Tweakwise afgegeven voorcalculatie of begroting kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een door opdrachtgever aan Tweakwise kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt niet als een overeengekomen prijs, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren zoals deze gelden ten tijde van de opgave. Nadien optredende verhogingen van prijsfactoren, zoals loonkosten, e.d. voor zover deze geen betrekking hebben op het normale handelsrisico, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  4. Met betrekking tot de door Tweakwise verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Tweakwise volledig bewijs op. Opdrachtgever heeft het recht tegenbewijs te leveren.
  5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Tweakwise gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Tweakwise tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Tweakwise gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing dient deze schriftelijk binnen dertig dagen na de kennisgeving te reageren en treden partijen met elkaar in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven inwerking zouden treden.
  6. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen betalingscondities, bij gebreke waarvan de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum dient te geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tweakwise de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle (buiten)gerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Tweakwise onverlet.
  8. Indien opdrachtgever een overeengekomen opdracht intrekt, uitstelt of benodigde bestanden onvolledig dan wel te laat oplevert heeft Tweakwise recht op vergoeding van alle door Tweakwise gemaakte kosten, inclusief de personele kosten tot het moment van beëindiging of uitstel van de opdracht.
 5. Doel van de overeenkomst

  In de overeenkomst wordt het licentiegebruik van- en de support op- een standaardsoftwareproduct beschreven en overeengekomen. Het betreft standaardsoftware die door licentiegever als een SAAS (Software As A Service) via internet ter beschikking wordt gesteld aan licentienemer en bedoeld is voor integratie- en toepassing in een bestaande webapplicatie.

 6. Beschrijving van de licentiesoftware

  Licentiegever verleent middels de overeenkomst aan de licentienemer, en de licentienemer accepteert het recht om gedurende de overeengekomen contractperiode Tweakwise te gebruiken in het E-Commerce Platform van licentienemer.

 7. Duur van de overeenkomst
  1. Als partijen een duurovereenkomst hebben gesloten dan geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Als er geen termijn is overeengekomen dan geldt de overeenkomst voor de duur van één jaar.
  2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij een van partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.
  3. Indien de einddatum van het contract eindigt op een andere dag dan de eerste dag van de maand, dan zal de looptijd worden voortgezet tot de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 8. Uitvoering van de opdracht
  1. Opdrachtgever stelt Tweakwise vóór het uitbrengen van de offerte en daarna volledig en correct op de hoogte van alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie. Partijen zijn gerechtigd de juistheid en volledigheid van de informatie te toetsen en in geval van onjuistheid of onvolledigheid de werkzaamheden op te schorten de wederpartij aan haar verplichting in de eerste zin van dit artikel heeft voldaan.
  2. Tweakwise zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Tweakwise worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Tweakwise een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
  3. De uitvoering van een project gaat in op de afgesproken startdatum van het project, doch niet eerder dan dat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Tweakwise. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet correct aanlevert, waardoor het aanvangstijdstip van de werkzaamheden moet worden verschoven, kan Tweakwise de opdracht opschorten en draagt de opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte kosten (verlies ingeplande capaciteit, kosten infrastructuur etc.) Tweakwise zal deze kosten zo veel als mogelijk proberen te beperken.
 9. Oplevering van de opdracht
  1. De feitelijk oplevering van de overdracht vindt plaats op de overeengekomen datum. Afspraken over de oplevering worden vastgelegd in de overeenkomst van oplevering en/of opleverrapport.
  2. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur of het systeem in de staat waarin deze zich op het moment van oplevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. In voornoemd geval zal de programmatuur of het systeem bij de oplevering gelden als zijnde geaccepteerd door opdrachtgever.
  3. Indien partijen in de overeenkomst acceptatiecriteria zijn overeengekomen, dan wordt opdrachtgever geacht de programmatuur of het systeem te hebben geaccepteerd, indien aan de acceptatiecriteria is voldaan.
  4. Buiten de sub b en c genoemde gevallen is opdrachtgever verplicht de af te leveren programmatuur/dienst onmiddellijk na oplevering op zichtbare gebreken/bugs te controleren en eventuele klachten binnen veertien dagen na oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Tweakwise te melden, bij gebreke waarvan de geleverde zaken/diensten geacht worden te zijn aanvaard.
  5. Als opdrachtgever de programmatuur of het systeem vóór oplevering gebruikt of in de macht van derden heeft gebracht vervalt zijn recht op non-conformiteit.
  6. Non-conformiteit van het geleverde geeft de opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 10. Ontbinding van de overeenkomst
  1. Licentiegever houdt zich het recht voor de overeenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de licentienemer tekortschiet in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in de algemene voorwaarden.
  2. Licentiegever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval licentienemer wordt ontbonden of geliquideerd of om surseance van betaling verzoekt of indien een aanvraag voor een faillissement van licentienemer is ingediend of wanneer licentienemer daadwerkelijk in staat van faillissement verkeert.
 11. Aansprakelijkheden
  1. De licentiegever zal naar alle redelijkheid alles in het werk stellen om haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen. De licentiegever is nimmer aansprakelijk en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en correctheid van door de licentienemer verstrekte gegevens en/of inlichtingen.
  2. De licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van Tweakwise, in het bijzonder wanneer dit te wijten is aan een feit dat de licentiegever redelijkerwijze niet kon voorkomen, of aan handelingen van een derde waaronder in het bijzonder, doch niet uitsluitend, cyber-aanvallen. Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor kosten als gevolg van downtime van Tweakwise en/of het tijdelijk onbereikbaar zijn van Tweakwise.
  3. De licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop rechten zijn doorgegeven aan derden of gebruikt worden door de licentienemer, in combinatie met andere gegevens. Hij zal evenmin aansprakelijk gehouden worden voor eender welke schade die de licentienemer of derden hierdoor zouden lijden.
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (schade die het gevolg is van) tekortkomingen aan de zijde van het datacenter waar de hosting plaatsvindt, maar verplicht zich wel alles te doen dat redelijkerwijs mogelijk is om genoemd datacenter tot nakoming te bewegen.
 12. Termijnen
  1. Tweakwise spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Tweakwise genoemde of tussen partijen overeengekomen (oplever)termijnen, gelden steeds als streefdata, deze binden Tweakwise niet en hebben steeds een indicatief karakter.
  2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
  3. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Tweakwise wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever Tweakwise een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tweakwise in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Tweakwise gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Tweakwise is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
 13. Privacy en gegevensverwerking
  1. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever Tweakwise schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  2. Partijen houden het er voor dat Tweakwise ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
  3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Tweakwise door opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Tweakwise voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Tweakwise tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 14. Beveiliging
  1. Indien Tweakwise op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Tweakwise verstrekt opdrachtgever geen enkele garantie ter zake de beveiliging tegen cyber-aanvallen. Tweakwise staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
  2. De door of vanwege Tweakwise aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Tweakwise is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
  3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De kosten van reparaties of verlies van gegevens en/of data voortkomend uit een directe aanval, waaronder DDoS-aanvallen, op systemen en infrastructuur van opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever.
 15. Service Level Agreement
  1. Licentiegever garandeert met betrekking tot het functioneren, de beschikbaarheid én de ondersteuning van Tweakwise het volgende:
   • Standard Support Plan
    • Operations support: Online-support portal, onboarding, support via email en telefoon tijdens werkdagen (09:00 - 17:00)
    • Technical support: Online developer portal, support via email en telefoon tijdens werkdagen (09:00 - 17:00)
    • Best Practices: Kwaliteit rating & benchmark bij Go-Live, check-ups elke 6 maanden
    • Status monitoring: Status website
    • Reactietijden op tickets: Normale prioriteit: best effort tijdens werktijden, Hoge prioriteit: < 8 uur tijdens werktijden.
    • Uptime: 99,8% per jaar
  2. Met betrekking tot de responsetijden van de API-calls van het Tweakwise platform geeft Licentiegever de volgende garanties af:
   • Percentiel: 99.9%
    Responsetijd: 2000
    99,9% van de requests geeft binnen 2000 ms een response
   • Percentiele: 99.5%
    Responsetijd: 1500
    99,5% van de requests geeft binnen 1500 ms een response
   • Percentiel: 99%
    Responsetijd: 1000
    99% van de requests geeft binnen 1000 ms een response
   • Percentiel: 95%
    Responsetijd: 500
    95% van de requests geeft binnen 500 ms een response
   • Percentiel: 50%
    Responsetijd: 250
    50% van de requests geeft binnen 250 ms een response
    

   Hierbij geldt de volgende afbakening:

   • Afgesproken parameters zoals terug te vinden in de overeenkomst met een maximum van:
    • 100,000 producten
    • 2,250 categorieën
    • 1,000,000 requests per dag
   • Garanties gelden op instanties waar geen betá features in draaien.
   • We gaan uit van ‘normaal’ gebruik van Tweakwise.
   • Het default (max) aantal van 8 eigenschappen per product in response.
   • Gemeten percentielen over een maand
   • Gemeten performance exclusief onderhoudswindow en storingen (patches, updates, storingen)
  3. Met throttling beperking we de maximale belasting die een instantie mag genereren op elke gegeven moment. Met throttling bedoelen we niet een bepaald aantal requests per seconde. Want dat zegt niks over de belasting van een instantie. Het gaat ook over de zwaarte van een request.
   Met throttling beperken we het aantal gelijktijdige requests die een instantie op een bepaald moment actief mag hebben. Dit noemen we workers:
   • Eén worker kan precies één requests tegelijk verwerken. Voorbeeld: In één seconde kan een worker 10 requests afhandelen als ze 0.1 sec per stuk duren.
   • Als alle workers van de klant bezet zijn wordt een request in de queue geplaatst.
   • Wanneer een request langer dan 10 seconden in de queue staat wordt deze afgeschoten met de code: 429 TOO MANY REQUESTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429)

   De manier van throttling kan je vergelijken met een loket/kassa in de winkel. Aan een loket kan altijd maar één iemand worden geholpen, waarbij niet alle hulpvragen even lang duren. Wanneer alle loketten bezet zijn ontstaat er een rij. We kunnen een klant meer capaciteit geven door meer kassa’s te reserveren.

  4. Toelichtingen op Support Level Licentiesoftware
   1. De volgende storings aanmeldingen (calls) kunnen door licentienemer worden gedaan:
    • Tweakwise onbereikbaar
    • Foutmeldingen op Tweakwise omgeving
   2. De volgende meldingen/zaken vallen niet binnen deze supportovereenkomst:
    • Aanpassingen aan imports en exports
    • Alle zaken die testomgevingen betreffen
    • Alle overige zaken die niet omzetbedreigend zijn
   3. De overeengekomen beschikbaarheid van de Licentiesoftware wordt als volgt berekend:
    % beschikbaarheid = (werkelijk beschikbare tijd/ openingstijd-gepland onderhoud) * 100%
   4. De aanvang van de niet-beschikbaarheid meting vindt plaats vanaf het moment dat een incident wordt aangemeld bij Licentiegever. Dit kan zowel door automatische detectie als door melding van een gebruiker zijn. Gepland onderhoud heeft geen invloed op de beschikbaarheid.
   5. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
   6. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten zodanig gemeten dat de buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service door Tweakwise, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Tweakwise zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door Tweakwise gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 16. Intellectuele Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur en/of de dienst, berusten uitsluitend bij Tweakwise of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de dienst en/of programmatuur dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de dienst en/of programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  2. Het is Tweakwise toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur en/of de dienst. Indien Tweakwise door middel van technische bescherming de programmatuur van Tweakwise heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  3. Indien Tweakwise bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Tweakwise niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Tweakwise aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan de ontwikkelingen welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
  4. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar
  5. Tweakwise vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Tweakwise zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Tweakwise onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Tweakwise. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Tweakwise verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Tweakwise ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Tweakwise in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Tweakwise zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Tweakwise een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Tweakwise, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Tweakwise wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 17. Eigendomsrechten Licentie Software
  1. Tweakwise blijft te allen tijde eigendom van licentiegever en is derhalve niet in eigendom overdraagbaar. Licentienemer erkent dat licentiegever rechthebbende(n) is terzake van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van exclusieve aard met betrekking tot Tweakwise. Het volledige intellectuele eigendomsrecht is- en blijft eigendom van licentiegever en is niet in eigendom overdraagbaar.
  2. In het kader van de overeenkomst is licentiegever verplicht Tweakwise ter beschikking te stellen aan licentienemer voor zover deze daartoe redelijkerwijs in staat is en dit in redelijkheid van licentiegever verwacht kan worden binnen de gebruiksmogelijkheden en gebruiksdoeleinden van Tweakwise.
  3. De content wordt aangeleverd door de licentienemer. Alle content in de vorm van gevulde databases, datafeeds en file-uploads (voor zover dit data betreft van licentienemer) blijven eigendom van licentienemer. De database informatie wordt bij calamiteiten ter beschikking gesteld in het Microsoft SQL Server back-up formaat.
  4. Het is licentienemer niet toegestaan om Tweakwise te kopiëren, bewerken, aan te vullen, te wijzigen en/of ontwikkelen, te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
  5. De licentienemer zal alle nodige technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om de naleving van de Overeenkomst te waarborgen of te doen waarborgen, ook door haar personeel en klanten.
  6. Indien licentienemer in strijd met een van de bepalingen in artikel 6.4 en 6.5 van de overeenkomst handelt, is Licentienemer aan licentiegever een boete ter hoogte van € 10.000,00 (tienduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van licentiegever om vergoeding van de geleden schade te vorderen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht. Tweakwise is een SaaS-oplossing en elke vorm van plagiaat is niet toegestaan.
 18. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
  1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door opdrachtgever of een door opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
  2. Bedragen die Tweakwise vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Tweakwise zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
  5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. Tweakwise kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Tweakwise is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Tweakwise, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Tweakwise vereist is.
 19. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Tweakwise wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Tweakwise per gebeurtenis per jaar uitkeert. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Tweakwise voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.
  2. De totale aansprakelijkheid van Tweakwise voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
  3. De aansprakelijkheid van Tweakwise voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Tweakwise voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Tweakwise voor geschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Tweakwise verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  4. Tweakwise kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de webserver en/of website en/of andere ICT-oplossingen van opdrachtgever, in het bijzonder wanneer dit te wijten is aan een feit dat Tweakwise redelijkerwijze niet kon voorkomen, of aan handelingen van een derde waaronder in het bijzonder, doch niet uitsluitend, cyber-aanvallen. Tweakwise is nimmer aansprakelijk voor kosten als gevolg van het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website van opdrachtgever.
  5. De in artikel 16 onder sub a tot en met c beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Tweakwise laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Tweakwise welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
  6. De onder sub a tot en met c van dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Tweakwise.
  7. Tenzij nakoming door de Tweakwise blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Tweakwise wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Tweakwise onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Tweakwise een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te herstellen, en Tweakwise ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tweakwise in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tweakwise meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tweakwise vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
  9. Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle (rechts)personen welke Tweakwise bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 20. Geheimhouding
  1. Voor de overeenkomst verstaan we onder "Vertrouwelijke Informatie" alle informatie, programmacode(s), Functionele Ontwerpen voor applicaties, uitingen, design, interactiemodellen, documenten, gegevens van technische, strategische, financiële of commerciële aard (niet exhaustieve opsomming), ongeacht in welke vorm of op welke infodrager, met inbegrip van het bestaan van besprekingen tussen partijen, zoals die informatie als voornoemd op enig moment tussen partijen – op welke wijze dan ook – is of wordt gewisseld.
  2. Partijen verbinden zich ertoe:
   1. De Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken in het kader van hun overleg over nadere samenwerking;
   2. Geen Vertrouwelijke Informatie te onthullen aan derden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij;
   3. De Vertrouwelijke Informatie alleen bekend te maken aan personeelsleden die deze informatie echt moeten kennen in het kader van overleg over verdere samenwerking en erop toe te zien dat elk personeelslid aan wie die informatie wordt meegedeeld op de hoogte is van het bestaan en de inhoud van deze vertrouwelijkheidsovereenkomst en aan vertrouwelijkheid op dezelfde wijze gebonden is;
   4. Partijen staan borg voor de goede uitvoering van de vertrouwelijkheidsverbintenis door haar werknemers; in het bijzonder nemen zij alle nuttige veiligheidsmaatregelen om die vertrouwelijkheid te garanderen.
  3. Deze verplichting tot vertrouwelijke behandeling is niet van toepassing:
   1. Op informatie die onder het openbaar domein valt of algemeen bekend is, zonder dat die openbaarheid het gevolg is van een schending van de onderhavig overeenkomst;
   2. Op Informatie die op een wettelijke manier van een derde werd verkregen, zonder dat daarbij beperkingen golden en zonder dat de onderhavige overeenkomst (al dan niet daarbij) werd geschonden;
   3. Op informatie waarvan een partij kan bewijzen dat die informatie op rechtmatige wijze in haar bezit was voor zij haar in uitvoering van de onderhavige overeenkomst door de wederpartij werd meegedeeld;
   4. Wanneer de verspreiding ervan noodzakelijk is uit hoofde van enige wettelijke verplichting; in voorkomend geval wordt de wederpartij zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht, zo mogelijk voor de informatie wordt vrijgegeven;
   5. Op informatie die door een partij op onafhankelijke manier werd ontwikkeld zonder schending van de onderhavige overeenkomst.
  4. Alle vertrouwelijke informatie en de reproducties daarvan blijven exclusief eigendom van de bekendmakende partij. Op het eerste schriftelijke verzoek van de andere partij, moet elke partij alle bekendgemaakte informatie terugbezorgen. Geen enkele bepaling in deze verbintenis mag geïnterpreteerd worden als een verplichting voor de ene of andere partij om vertrouwelijke informatie aan de andere partij bekend te maken of om zich contractueel met de andere partij te verbinden in de toekomst.
  5. De niet naleving door een Partij van een bepaling in deze verbintenis geeft recht aan de andere partij een in kort geding een verbod op verdere verspreiding te vorderen bij de bevoegde rechtbank, waardoor de partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, deze niet verder mag onthullen aan derden. Daarenboven zal de partij die de vertrouwelijkheid niet heeft nageleefd, gehouden zijn een compensatie die door de bevoegde rechtbank ex aequo et bono bepaald wordt, te betalen aan de andere partij.
  6. De overeenkomst treedt in werking op de datum van haar ondertekening en dekt alle Informatie die tussen de partijen wordt uitgewisseld vanaf het begin van de besprekingen, tot 5 jaar na de ondertekening van de overeenkomst.
 21. Overmacht
  1. Tekortkomingen van Tweakwise in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door de openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden niet aangemerkt als aan Tweakwise toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
  2. Indien ten gevolge van overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de opdracht onmogelijk blijkt, zal Tweakwise zich inspannen om de uitvoering van de opdracht wel mogelijk te maken. Daarbij wordt getracht de uitvoering zoveel mogelijk te laten aansluiten aan de oorspronkelijke uitvoering. Een en ander geldt niet indien uitvoering van de opdracht door overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden blijvend onmogelijk is geworden.
  3. Tweakwise zal naar alle redelijkheid alles in het werk stellen om een (D)DoS-aanval of andere aanvallen van derden op welke wijze dan ook, daaronder begrepen cyber-attacks, handelingen door hackers en alle gelijksoortige of vergelijkbare aanvallen en handelingen, af te weren, zulks op basis van een protocol dat deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 22. Beschikbaarheid van de Dienst en support
  1. Tweakwise geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en het functioneren van de dienst.
  2. Tweakwise zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de dienst te realiseren. De te leveren inspanningen door Tweakwise staan beschreven in de Service Level Agreement (SLA). In geval van strijdigheden tussen de SLA en de onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
  3. Tweakwise zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Tweakwise zal opdrachtgever telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail. Tweakwise zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Tweakwise kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de dienst.
 23. Bijzondere Software as a Service (SaaS) bepalingen
  1. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Tweakwise verleende dienst en/of beschikbaar gestelde programmatuur, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
  2. Tweakwise heeft het recht wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Tweakwise opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Tweakwise de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
  3. Tweakwise behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Tweakwise of andere vormen van service. Tweakwise zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en de opdracht tijdig in kennis stellen van de buitengebruikstelling. Tweakwise zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.
  4. Tweakwise heeft het recht de programmatuur en/of dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Tweakwise opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de dienst en/of programmatuur aan meerdere opdrachtgevers beschikbaar wordt gesteld, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien.Tweakwise is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de dienst en/of programmatuur. Tweakwise heeft het recht om componenten van de dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
  5. Na oplevering van de overeengekomen dienst geldt een periode van drie maanden (beginnend op de datum van de oplevering) waarbinnen opdrachtgever van opdrachtnemer kan verlangen dat deze functionele fouten (bugs) en punten die binnen deze eerste periode van drie maanden zijn geconstateerd en waarvan onomstotelijk is vast te stellen dat deze vallen binnen het kader van het project en tot dusver niet werden uitgevoerd, alsnog zal verrichten. Voor deze werkzaamheden zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Verder te noemen: standaard garantieperiode.
  6. Aansluitend op deze standaard garantieperiode gaat een verlengde garantieperiode van drie maanden in waarbinnen opdrachtgever van opdrachtnemer kan verlangen dat deze functionele fouten (bugs) en punten, die binnen deze tweede periode van drie maanden zijn geconstateerd en waarvan onomstotelijk is vast te stellen dat deze vallen binnen het kader van het project en tot dusver niet werden uitgevoerd, desgevraagd alsnog zal verrichten. Voor deze werkzaamheden zal op nacalculatie het aantal uren vermenigvuldig met 50% van het overeengekomen uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  7. De garantieperiodes vervallen indien het opgeleverde anders dan door opdrachtnemer of door een door opdrachtnemer aan te wijzen derde wordt bewerkt.
  8. Opdrachtgever stemt er mee in dat dat de programmatuur en de dienst slechts de functionaliteiten bezit die bij aanvang van het gebruik van de programmatuur en de dienst bestaan (“as is basis”).
 24. Gebruiksvoorwaarden van de dienst en/of programmatuur
  1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Tweakwise heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Tweakwise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart Tweakwise voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door opdrachtgever met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
  2. Mocht Tweakwise kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die opdrachtgever met behulp van de dienst en/of programmatuur heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Tweakwise direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Tweakwise behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van opdrachtgever te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Tweakwise. In geen geval zal Tweakwise aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
  3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is Tweakwise gerechtigd de persoonsgegevens van opdrachtgever aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
 25. Overige bepalingen
  1. Op elke met Tweakwise gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen partijen zullen met uitsluiting van elke andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, behoudens in die gevallen dat de wet zich hiertegen dwingend verzet.
  3. Indien een van de bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de nietige en/of niet afdwingbare bepaling en deze bepaling aanpassen zodat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
  4. Bepalingen in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst en/of opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
  5. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
 26. Geschillen

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd van alle geschillen kennis ten nemen die tussen partijen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst.